ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ: Τετάρτη, 14 Φεβρουαρίου 2024 - Παράταση Προθεσμίας Υποβολής Αιτήσεων στη δράση «Produc-e Green» έως τη 15η Μαρτίου του 2024.

Η δράση «Produc-e Green» αφορά στην ενίσχυση επενδυτικών σχεδίων για την παραγωγή προϊόντων στον τομέα της πράσινης βιομηχανίας, με έμφαση στον παραγωγικό κλάδο και την αλυσίδα της ηλεκτροκίνησης, των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας καθώς και των προϊόντων και αγαθών που προορίζονται για την εξοικονόμηση ενέργειας.

Στόχος της δράσης είναι η τεχνολογική, παραγωγική, διοικητική και οργανωτική αναβάθμιση, καθώς και η καινοτόμος και εξωστρεφής ανάπτυξη και μεγέθυνση, με τελικό σκοπό την ενίσχυση της ανταγωνιστικής θέσης των παραγωγικών επιχειρήσεων στην εγχώρια και διεθνή αγορά.

Οι δυνητικοί δικαιούχοι της δράσης είναι νομικά πρόσωπα που είτε ανήκουν στις ΜΜΕ, είτε στις μεγάλες επιχειρήσεις (με την επιφύλαξη των ειδικότερα οριζόμενων στο κατά περίπτωση εφαρμοστέο ειδικό άρθρο του ΓΑΚ) οι οποίες και θα διαθέτουν κατά την έναρξη του επενδυτικού σχεδίου τουλάχιστον έναν εκ των επιλέξιμων ΚΑΔ του Παράρτηματος Ι της ΚΥΑ της δράσης, ως κύρια δραστηριότητα.

Τα Υπαγόμενα Επενδυτικά Σχέδια θα πρέπει να:

• εμπίπτουν στον τομέα της μεταποίησης
• περιλαμβάνονται σε συγκεκριμένους ΚΑΔ του Παραρτήματος Ι της ΚΥΑ της δράσης
• έχουν ολοκληρωμένο χαρακτήρα αρχικής επένδυσης και
• ανήκουν σε μία από τις παρακάτω κατηγορίες:
o Δημιουργία νέας μονάδας.
o Επέκταση της δυναμικότητας υφιστάμενης μονάδας.
o Διαφοροποίηση της παραγωγής μιας μονάδας σε προϊόντα που δεν έχουν παραχθεί ποτέ ή υπηρεσίες που δεν έχουν παρασχεθεί από αυτήν.
o Θεμελιώδης αλλαγή του συνόλου της παραγωγικής διαδικασίας υφιστάμενης μονάδας.

Οι εντάσεις της ενίσχυσης των επενδυτικών σχεδίων καθορίζονται σύμφωνα με τα οριζόμενα άρθρα του ΓΑΚ και διαφοροποιούνται, εκτός των άλλων, ανάλογα με το είδος των δαπανών και το μέγεθος της εταιρείας.


Είσοδος Χρήστη

Είσοδος Μέσω TaxisNet >

Εγγραφή Χρήστη

Εγγραφή Μέσω TaxisNet >

Εγχειρίδιο Χρήσης